Documenten

Op deze pagina zijn alle belangrijke documenten over KindKoers te vinden. Via de submenu’s vindt u per onderwerp alle documenten met daarbij een korte uitleg. Wij werken onze documenten pagina telkens bij als wij het beleid hebben geëvalueerd (dit doen wij jaarlijks). Hierdoor blijft alles up to date. Mocht u nog een document missen dat u wel handig lijkt om op de website te kunnen vinden, neem dan gerust contact met ons op.

Plaatsingsovereenkomsten en privacy policy

De plaatsingsovereenkomsten worden gegenereerd in ons administratie verwerkingsprogramma flexkids. U kunt hiervan een voorbeeld krijgen dat aangepast is aan uw opvangvraag door contact op te nemen met het hoofdkantoor. Hieronder staan de algemene voorwaarden, en een document met uitleg hierbij. Omdat wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Kinderopvang, hanteren wij de algemene voorwaarden van deze brancheorganisatie.

Daarnaast hebben wij een privacy policy opgesteld om te voldoen aan de AVG (algemene verordening gegevens). Bij de intake wordt u hiervan tevens op de hoogte gebracht en tekent u een toestemmingsformulier verwerking gegevens.

GGD Rapporten

De kinderopvang krijgt jaarlijks een inspectie van de GGD. De GGD controleert of een kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang de wet kinderopvang naleeft. Na een inspectie wordt er een rapport gemaakt. Op deze pagina treft u de jaarlijkse rapporten aan.

De GGD inspecteert de volgende domeinen:

1. Kinderopvang conform de Wet Kinderopvang
2. Ouders
3. Personeel
4. Veiligheid en gezondheid
5. Accommodatie en inrichting
6. Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio
7. Pedagogisch beleid

Elk domein heeft een eigen lijstje aandachtspunten. Deze zijn ontleend aan de eisen die vastliggen in de Wet Kinderopvang. Bij elk domein staan de onderzochte punten en de uitkomst. Aan het einde van het rapport kan de vestiging een reactie geven op de inspectie.

De GGD rapporten over het kinderdagverblijf zijn te vinden onder de volgende link:  landelijk register kinderopvang

De GGD rapporten over de Buitenschoolse opvang zijn te vinden onder de volgende link:  KindKoers B.V. | Landelijkregisterkinderopvang.nl

Algemeen pedagogisch beleid & veiligheids- en gezondheidsbeleid

In het algemeen pedagogisch beleidsplan staat op welke wijze wij pedagogisch gezien willen handelen. Dit komt voort uit onze missie en visie. Er staat in wat wij belangrijk vinden in de omgang met de kinderen en op welke waarden wij onze opvang baseren. Verder worden er allerlei pedagogisch inhoudelijke en praktische zaken uitgelegd. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat onze visie op veiligheid en gezondheid uitgelegd. Ook staan er de maatregelen in die wij nemen op de opvang veilig en gezond te houden.

Algemeen pedagogisch beleidsplan KindKoers 01-11-2023  versie 8

Veiligheids- en gezondheidsbeleid KindKoers 01-11-2023 versie 8

Coachplan 2023

Peuterarrangement

Locatie werkplannen

Een locatie werkplan is een document dat speciaal toegespitst is op een bepaalde groep of locatie van de opvang. Hierin staat hoe het algemeen pedagogisch beleid in de praktijk wordt uitgewerkt. Ook staat er allerlei praktische informatie in die specifiek van belang is voor die groep. Op deze pagina vindt u per locatie het locatiewerkplan.

Klachtenregeling

Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u! Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven u middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw klacht in te dienen. Te weten: een interne en een externe route: Intern houdt in dat u uw klacht binnen onze kinderopvang indient en wij deze klacht samen met u proberen op te lossen. Extern betekent dat u met de klacht direct of na de interne regeling een externe instantie benadert.

Op 9 november 2015 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Branche kinderopvang geïnformeerd over de verplichting om per 1 januari 2016 aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang. Onze kinderopvang heeft zich per 1 januari 2016 laten registreren bij de Geschillencommissie:
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070-3105310.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Geschillencommissie: www.degeschillencommisie.nl.

Op deze pagina kunt u het volgende downloaden m.b.t. de klachtenregeling:

Meldcode

Als Kinderopvang zijn wij verplicht gebruik te maken van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze is opgesteld door de branche organisatie Kinderopvang en door ons ondertekend voor gebruik. Als wij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling zullen wij de stappen van de meldcode op correcte wijze doorlopen. In de meldcode kunt u lezen wat deze stappen zijn:

Huisregels

Bij KindKoers houden wij onze opvang graag veilig en gezellig! Om dat te bevorderen hebben wij voor ieders duidelijkheid huisregels opgesteld. Deze kunt u hieronder downloaden.

Download de huisregels van KindKoers.