Betalen, ruilen en opzeggen

Betalingen

Bij nieuwe plaatsingen zal de betaling maandelijks vooraf plaatsvinden. Wij maken gebruik van digitale facturering en automatische incasso, waar u door het tekenen van de plaatsingsovereenkomst mee instemt.

De facturen worden elke maand naar u toe gemaild en u kunt ze ook terugvinden in het ouderportaal van het administratieprogramma Flexkids waar wij mee werken. Aan het einde van het jaar ontvangt u van ons een gratis jaaroverzicht.

Mutaties doorgeven

Als u de kinderopvang wilt stoppen of bepaalde dagen waarop u opvang afneemt wilt stoppen of wijzigen, dan moet u een mutatie aan ons doorgeven. Mutaties kunt u alleen schriftelijk aan ons doorgeven per mail of post.

Omdat een mutatie consequenties kan hebben voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag moet u ook een wijziging bij de Belastingdienst doorgeven. Dit gaat op dezelfde manier als de aanvraag van kinderopvangtoeslag en moet binnen 4 weken na de ingangsdatum gedaan worden. Wanneer u dit vergeet heeft dit gevolgen voor de afrekening.

Opzegtermijn & facturatie KindKoers

De opzegtermijn is 1 maand en kan op elke dag van de maand ingaan. Omdat de facturatie per maand plaats vindt, moet hiermee rekening worden gehouden bij het opzeggen. Aan het begin van de maand vindt de automatische incasso plaats en wordt er betaald voor diezelfde maand.

Als u dus per 1 september de opvang van uw kind wilt stopzetten, moet u de opzegging voor 1 augustus schriftelijk ingediend hebben. Als u dit niet op tijd doet, dan moet u alsnog voor de maand september betalen. Dit komt doordat wij werken met een automatisch programma. Let dus goed op dat u opzeggingen op tijd doorgeeft met inachtneming van de opzegtermijn!

Dit geldt niet voor de extra of flexibele opvang, deze wordt achteraf pas in rekening gebracht. Omdat deze per keer wordt aangevraagd hoeft deze ook niet te worden opgezegd.

Annuleringskosten

Indien een plaatsing geannuleerd wordt na afsluiting van het contract maar voordat de opvang daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dan brengen wij annuleringskosten in rekening. De kosten bedragen 1 maand opvang (het aantal dagen dat u af zou nemen) en administratiekosten. Deze administratiekosten bedragen € 150,-.

Wilt u de plaats binnen 6 maanden na aanvang van de opvang opzeggen, dan betaalt u buiten de reguliere opvangkosten ook de administratiekosten.

Een plaatsing eindigt altijd automatisch aan het einde van de maand waarin een kind vier jaar (bij een plaatsing KDV) of dertien jaar (bij een plaatsing BSO) wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U hoeft hiervoor geen opzegging te sturen. Als u de plaatsing al eerder wilt opzeggen, dan moet u dit zelf doen met in achtneming van de opzegtermijn van 1 maand.

Ruilen van dagen

Onbeperkt ruilen van dagen is een service, maar helaas geen recht!
In principe komen kinderen op vaste dagen naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van de kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van onze opvang ten goede.

Maar het kan voorkomen dat u wegens omstandigheden een dagje van opvang wilt ruilen. Uiteraard is dit bij ons mogelijk. Wij kennen geen beperking van het aantal ruildagen.

Ruilen van dagen kent echter wel andere beperkingen. Het is namelijk niet altijd mogelijk te ruilen van dag in verband met de maximale groepsgrootte en het aantal leidsters dat ingezet is. Er gelden niet alleen wettelijke regels voor de groepsgrootte, maar ook voor de leeftijden binnen de groep. En dat houdt weer verband met het aantal in te zetten leidsters. Ook de leeftijd van uw kind kan dus ruilen onmogelijk maken.

Uiteraard begrijpen wij uw teleurstelling volkomen als een gewenste ruil geen doorgang kan vinden. Wij houden ons echter strikt aan de wettelijke kwaliteitseisen om goede opvang te kunnen waarborgen die voor uw kind veilig en vertrouwd is. Uit het bovenstaande volgen onze volgende afspraken en regels omtrent ruilen:

 • Een ruildag moet binnen twee werkweken geruild zijn
 • Als uw kind ziek is op de ruildag, dan vervalt de ruildag. Deze kunt u niet meer inzetten op een later moment
 • Nadat een ruildag is goedgekeurd, kan deze niet meer terug geruild worden
 • Als uw opvangdag op een nationale feestdag valt of een studiedag, is het niet mogelijk deze dag voor een andere dag te ruilen
 • Een korte dag op de BSO kan niet geruild worden voor een lange dag
 • Vakantie dagen kunnen niet geruild worden
 • Ruilen kan alleen als de groepsbezetting het toelaat; we kunnen helaas geen extra pedagogisch medewerkers inzetten
 • Uw kind kan op een andere groep geplaatst worden; we zullen daarvoor uw schriftelijke toestemming vragen, zoals dat wettelijk is bepaald
 • Ruildagen zijn gebonden aan een individueel kind en kunnen niet ingezet worden voor broertjes of zusjes
 • U kunt ook extra dagen aanvragen: zie hiervoor de informatie op de pagina “contact en inschrijven”
 • Het afnemen van extra dagen of ruildagen is alleen mogelijk als u geen betalingsachterstand heeft

Mocht het niet mogelijk zijn om te ruilen en u zit met uw handen in het haar wat betreft de opvang van uw kind, dan kunt u altijd incidentele extra opvang aanvragen (zie verderop) bij de directie.

Ziekte

Als uw kind thuis ziek is geworden en dus niet naar het kinderdagverblijf of de naschoolse opvang komt, dient dit voor 09.00 uur telefonisch doorgegeven te worden door de ouder(s). Wij beschouwen een kind als ziek als het hangerig en lusteloos is en over pijn klaagt.

Als wij constateren dat een kind ziek is en/ of 38.5 graden koorts heeft, nemen wij telefonisch contact op met de ouder(s). vanaf 39 graden koorts moet het kind direct gehaald worden. In overleg wordt besloten of, en zo ja, wanneer het kind zal worden opgehaald. Houd er rekening mee dat uw kind een dag koorts/diarree vrij moet zijn om weer op de opvang gebracht te mogen worden. Dit is beter voor het welzijn van het kind en dat staat bij ons hoog in het vaandel.

Bij ongelukken die dringend eerste hulp behoeven en/of advies met betrekking tot gezondheidszaken kunnen wij terecht bij de GGD of bij onze huisarts, Mw. Dubbelman te Kudelstaart. Als het gaat om een ongeval proberen we contact op te nemen met de ouder(s) voordat we naar de dokter gaan, zodat zij hun kind kunnen bijstaan. Alleen in urgente gevallen zal de pedagogisch medewerker alvast met het kind naar de desbetreffende (huis)arts gaan of we bellen 112. Een collega stelt de ouder(s) dan zo snel mogelijk op de hoogte.

Op basis van GGD-richtlijnen moeten kinderen soms geweerd worden in verband met infectiegevaar. Wij hanteren hiervoor het beleid gezondheidsrisico’s in een kindercentrum van het Landelijk Centrum voor hygiëne en veiligheid van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. Dit beleid ligt tevens ter inzage voor ouder(s) op alle locaties. Zie ook ons ziektebeleid.