Tarieven

Hieronder vindt u per opvangvorm/product onze tarieven en in het kort de voorwaarden van de plaatsingsovereenkomst. De uitgebreide voorwaarden kunt u vinden op de pagina “documenten”.

Tarieven KDV / Hele dagopvang

NB: Prijzen zijn geldig van 01/01/2021 tot 31/12/2021 en onder voorbehoud.

Tarieven Prijs per uur
Kinderdagverblijf: Hele dag opvang van 7.30uur tot 18.30 uur €8,56
Kinderdagverblijf: Halve dag opvang ochtend of middag €8,92
Peuteropvang 40 weken €8,92
Kinderdagverblijf: Flexibele opvang €9,71
Peuteropvang / VVE €8,00
   
Buitenschoolse opvang: Regulier (52 weken incl. 12 vakantieweken) €8,56
Buitenschoolse opvang: Flexibel €9,71
Buitenschoolse opvang: incl. 6 vakantieweken €9,27
Buitenschoolse opvang: incl. 8 vakantieweken €9,36
   
Vervroegde opvang €11,13
 • Het is mogelijk om naast een hele dag maximaal 1 halve dag extra op contract af te nemen. Het is dus niet mogelijk om naast een hele dag bijvoorbeeld twee extra ochtenden op contract af te nemen
 • Indien er na plaatsing binnen zes maanden opgezegd wordt, worden er administratiekosten in rekening gebracht. Na deze periode komen deze kosten te vervallen. Zie ook de informatie over opzeggingen onder het kopje Ouderinformatie.

Contractvoorwaarden kinderdagverblijf/hele dagopvang in het kort:

 • De startdatum kan ingaan op elke dag van de maand.
 • De officiële einddatum is de 30/31ste van de maand waarin je kind jarig is. Mocht je eerder op willen zeggen, dan is de opzegtermijn van 1 maand van toepassing. Opzeggen kan alleen schriftelijk/per mail bij de administratie.
 • Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand voor alle diensten (ook gedeeltelijke opzegging). Opzeggen kan op elk moment van de maand via een brief of e-mail.
 • Ruilen van een opvangdag kan op basis van beschikbaarheid binnen een tijdsbestek van twee weken.
 • Alle betalingen geschieden middels automatische incasso.
 • Vaste kosten worden in de eerste week van elke maand geïncasseerd. Prijswijzigingen worden per e-mail toegestuurd.
 • Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang. Wij conformeren ons aan de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.

Buitenschoolse opvangTarieven flexibele opvang

NB: Prijzen zijn geldig tot 31/12/2021 en onder voorbehoud.

Flexibele kinderopvang is bedoeld voor ouders die onregelmatig kinderopvang nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze elke week op andere dagen werken of in sommige weken wel, en in andere weken geen kinderopvang nodig hebben. Deze vorm van kinderopvang is mogelijk op ons kinderdagverblijf en op onze BSO, tijdens werkdagen en binnen de openingstijden van onze locaties.

De flexibele opvang van de kinderopvang van KindKoers staat voor betaalbare opvang zonder in te leveren op het pedagogisch beleid en de kwaliteit van onze kinderopvang. Omdat wij kleinschalig zijn, vast personeel hebben en werken met de kinderen vanuit een persoonlijke benadering, kunnen wij deze vorm van flexibele opvang op een goede en pedagogisch verantwoorde manier realiseren.

Onder flexibele opvang wordt verstaan: het niet structureel afnemen van dezelfde dag/dagdeel per week. Flexibele opvang houdt dus niet in: het in de ochtend afbellen van de opvang voor diezelfde (gereserveerde) dag, of voortdurend ruilen. Overlegt u dus van tevoren goed met de administratie welke vorm van kinderopvang die wij bieden, bij u past.

 • De prijs voor flexibele kinderopvang bedraagt € 9,71 per uur
 • Aan het einde van elk opvang jaar ontvangt u een gratis jaaroverzicht waar het daadwerkelijke aantal uren afgenomen opvang op vermeld staat.
 • Voor flexibele opvang is ook kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst

Wij streven naar een zo flexibel mogelijk aanbod, maar we kunnen geen flexibele opvang garanderen. Er is bij de BSO geen minimum aantal af te nemen uren per dag/week of maand, bij het kinderdagverblijf is dit wel het geval. Dat komt omdat het voor kinderen onder de vier jaar van groot belang is dat zij vastigheid ervaren, waardoor zij zich veilig en vertrouwd gaan voelen binnen de opvang, met de leidsters en de andere kinderen.

Wij behandelen aanvragen op datum van binnenkomst. Opvang kan alleen plaatsvinden als de bezetting op de groepen dit mogelijk maakt en als de groep nog niet vol zit.

Als u kiest voor flexibele opvang kunt u bij de administratie een verzoek indienen met data en uren/dagen/dagdelen, waarvoor kinderopvang nodig is. Dit kan middels het “inschrijfformulier flexibele kinderopvang” dat u kunt vinden onder de pagina “documenten”. Zodra een aanvraag voor flexibele opvang bij ons binnen is, krijgt u van de administratie een email ter bevestiging. In de week na de aanvraag hoort u van ons per mail of de aangevraagde opvang gehonoreerd kan worden. Op het moment dat u van de administratie een bevestiging ontvangt per mail dat de opvang tijd gereserveerd staat, is de opvang aanvraag definitief. Wij raden u daarom aan niet te ver van te voren de opvang aan te vragen.  Na de bevestiging van de administratie zal de gereserveerde tijd altijd in rekening worden gebracht. Als uw kind onverhoopt ziek is of onverwachts niet komt, dan ontvangt u geen restitutie.

Kinderen die flexibel geplaatst worden, worden geplaatst op de groep waar op dat moment plaats is. Deze kinderen hebben (vooralsnog) geen vaste stamgroep. We proberen kinderen die flexibel komen echter zo veel mogelijk op dezelfde groep te plaatsen maar kunnen niet garanderen dat dit elke keer lukt. Bij veel “flexibele aanmeldingen” openen we eventueel een aparte groep waar de “flexibele kinderen” opgevangen worden.

U sluit bij deze vorm van opvang een flexibele plaatsingsovereenkomst met ons af. Zodra u deze overeenkomst ondertekent, staat uw kind bij ons ingeschreven. Voor het afnemen van flexibele kinderopvang gelden naast de contractvoorwaarden en algemene voorwaarden de volgende afspraken:

 • Onder flexibele opvang verstaan we opvang die u op verschillende dagen/dagdelen/uren in de maand bij een van onze beide locaties afneemt.
 • De afname flexibele opvang is bij het KDV gebonden aan een minimum van 3 dagdelen van 4 uur per maand per kind. Voor de BSO geldt geen minimale afname.
 • Kinderen kunnen tussen 11.30 uur en 12.30 uur niet gehaald of gebracht worden i.v.m eten en slaaptijden van overige kinderen.
 • Op het moment dat u dit aanvraag formulier naar de administratie hebt gemaild, krijgt u binnen een week een reactie op de mogelijkheden tot plaatsing. Nadat u per mail akkoord hebt gekregen van de administratie staan de dagen definitief ingepland. Na dit akkoord kunnen de dagen niet meer afgemeld worden (ook niet bij ziekte) en dienen de dagen, ongeacht of ze afgenomen worden, betaald te worden.
 • De facturering geschiedt per automatische incasso en vindt per maand vooraf plaats in de eerste week van de betreffende opvang maand. U bent de gefactureerde dagen dan ook verzekerd van opvang. Er vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen dagdelen/uren.
 • Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, dient u per omgaande het bedrag zelf over te maken. Is het bedrag niet voor de eerste plaatsingsdag binnen, dan kan het kind niet flexibel geplaatst worden.
 • Bij teveel aanvragen gecombineerd met een hoge bezetting op de groepen kunnen we een wachtlijst hanteren voor de flexibele kinderen.
 • Het aanleveren van data voor flexibele opvang kan tot maximaal 1 maand van tevoren, dit in verband met de personeelsplanning die wordt afgestemd op het aantal kinderen op de groepen.
 • Indien een kind door omstandigheden langer blijft dan de afgesproken tijden, dan worden de kosten op de eerst volgende factuur in rekening gebracht.
 • Plaatsing is bij het KDV inclusief luiers, voeding (Nutrilon standaard, geen dieetvoeding), verzorgingsartikelen, eten, drinken en door de pedagogisch medewerkers georganiseerde activiteiten. Bij plaatsing op de BSO is eveneens voeding (behalve dieetvoeding) inbegrepen.
 • Er is bij deze vorm van opvang geen sprake van een opzegtermijn.
 • Mocht de locatie wegens onverwachte omstandigheden de opvang voor de geplande dag afmelden door onverwachte ziekte van personeel, wat wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien, dan kunt u de reeds betaalde opvangdag op een ander moment zonder extra kosten alsnog afnemen. Dit kunt u afstemmen met de leidinggevende van de locatie.